Eine Frage? Klicken Sie hier für WhatsApp

Bijstand in coronatijd

Freitag, November 20th, 2020

Het zijn bijzondere tijden. Het coronavirus is overal om ons heen. Iedereen heeft er op zijn/haar manier mee te maken. Het kan zijn dat u in een branche werkzaam bent, waarin het aantal opdrachten alsmaar toeneemt en het drukker is dan ooit te voren. Maar ook het tegenovergestelde is mogelijk. Bestellingen worden niet geleverd, u krijgt verzoeken om later te bevoorraden, betalingen van uw klanten blijven uit, huur wordt niet voldaan, enzovoorts. Uw (financiële) verplichtingen lopen echter ook door.

Ook in deze tijd kunt u bij ons terecht. Juist nu is de bemiddelende rol die wij als gerechtsdeurwaarders kunnen uitoefenen, belangrijker dan ooit. We hebben de afgelopen tijd de nodige ervaring opgedaan met de gevolgen van corona. Zo merken we dat corona soms als makkelijk excuus of zelfs als smoes gebruikt wordt om niet te hoeven betalen. We merken echter ook dat er veel debiteuren zijn die er juist alles aan willen doen om met hun schuldeisers (die zij zonder corona nooit gehad zouden hebben) tot een voor beide partijen acceptabele oplossing willen komen. Er moet natuurlijk wel eerst contact zijn om tot een oplossing te kúnnen komen. Dat contact ontstaat vaak door onze interventie. Daarna is het onze taak om een voor beide partijen acceptabele oplossing te realiseren.

Vergeet u niet dat er nog altijd veel bedrijven zijn die het nodige vlees op de botten hebben en er ook de nodige bedrijven zijn die ruim voldoende hebben aan de staatssteun om weer verder te kunnen. Ook externe partijen staan nog altijd geregeld schuldenaren bij om zo bij te dragen aan een oplossing.

Wacht dus vooral niet te lang en zeker niet tot ‘corona’ ooit voorbij zal zijn. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

Een vordering uit handen geven

Donnerstag, Juli 9th, 2020

U wilt bijvoorbeeld uw onbetaalde rekeningen of achterstallige huur door ons kantoor laten incasseren. Neemt u dan contact met ons op voor het maken van een afspraak om uw zaak te bespreken of stuur ons de betreffende zaak direct toe per post of e-mail.

Wij ontvangen graag het volgende van u:

  • een kopie van de betreffende factuur/facturen
  • indien van toepassing, een kopie van een onderliggende offerte, en indien van toepassing, een kopie van uw (algemene) voorwaarden
  • een kopie van relevante correspondentie waar al dan niet bezwaren op de vordering in worden geuit
  • een uittreksel van de kamer van koophandel van uw onderneming of, als u een éénmanszaak heeft of particulier bent, een kopie van uw legitimatiebewijs

Mocht uw debiteur de vordering betwisten, probeer dan eerst zelf de bezwaren weg te nemen. Indien u meent dat de geuite bezwaren niet terecht zijn, geef dan aan waarom u dat vindt, waarna u de zaak uit handen kunt geven.

Particulier
Heeft u een vordering op een consument?

Dan verplicht de Wet Incassokosten een zogeheten nakomingsbrief of 14-dagenbrief te sturen. Dat geldt voor alle vorderingen die opeisbaar zijn geworden op of na 1 juli 2012. Met deze brief biedt u uw debiteur nog éénmaal de gelegenheid om de vordering kosteloos binnen 14 dagen te voldoen. Er mag wel rente gevorderd worden. Als u dat wenst, versturen wij deze nakomingsbrief voor u.

Gaat uw particuliere debiteur nog niet tot betaling over, dan starten wij met sommeren. Vanaf dat moment brengen we incassokosten in rekening, eventueel vermeerderd met btw.

Leidt het (buitengerechtelijke) traject niet tot betaling dan starten we, altijd in overleg met u, het volgende traject: de gang naar de rechter.

Handige links

Voorbeeld van een nakomingsbrief
Incassokosten berekenen

Naar de volgende stap in een incassotraject:
Sommeren en communiceren >

Procederen en executeren

Donnerstag, Juli 9th, 2020

 Dit doen we indien u daarmee akkoord gaat. Is dat het geval, dan vragen we u om een kostenvoorschot. Dat is nodig om vooraf te maken kosten te dekken, omdat sinds 18 maart 2014 een dwingende bestuursregel van kracht is die het gerechtsdeurwaarders verbiedt om out-of-pocket-kosten voor te financieren.

Vervolgens informeren we of er verhaalsmogelijkheden bekend zijn. Indien dat het geval is, zetten wij, na overleg met u, een gerechtelijke procedure in gang. Die procedure vangt aan met een dagvaarding, ofwel een oproep voor de tegenpartij om voor de (kanton)rechter te verschijnen. De gerechtsdeurwaarder is, in zijn rol van openbaar ambtenaar, de enige instantie in Nederland die bij wet bevoegd is om dergelijke ambtelijke stukken uit te brengen. Wij kunnen dat dus direct voor u regelen.

Na het uitbrengen van de dagvaarding, dienen we de zaak in bij de griffie van de betreffende rechtbank. Het gerechtelijke traject eindigt in veruit de meeste gevallen met een uitspraak van de rechter welke wordt vastgelegd in een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad verklaard wordt. Na ontvangst van de grosse van dit vonnis, bezoeken wij de wederpartij om een afschrift van die grosse te betekenen en daarbij het bevel te doen om te voldoen aan de inhoud van het vonnis. Gebeurt er niets en lijkt beslaglegging onvermijdelijk, dan zullen we vervolgens nauwkeurig bezien welke vorm van executie (bv. beslaglegging) het meest effectief zal zijn om daar vervolgens toe over te gaan.

Sommeren en communiceren

Donnerstag, Juli 9th, 2020

In het incassotraject is een onderscheid te maken tussen zakelijke en particuliere debiteuren. Wat in beide gevallen
echter geldt, is dat de beste resultaten worden gehaald door goede communicatie.

Zakelijk
Hebben wij uw zaak in behandeling genomen, dan schrijven wij uw debiteur direct aan om tot betaling over te gaan. Dat noemen we sommeren. Per brief schrijven we de schuldenaar aan om tot betaling van de hoofdsom, de rente en de incassokosten over te gaan. Als uw debiteur niet reageert, verzenden wij een tweede sommatie en zoeken wij contact met uw debiteur via de telefoon, e-mail of zelfs Whatsapp. Er wordt gesommeerd om direct tot betaling over te gaan en aangekondigd dat bij uitblijvende betaling tot dagvaarding overgegaan kan worden.

Particulier

Heeft u een vordering op een consument? Dan verplicht de Wet Incassokosten tegenwoordig om eerst een zogeheten nakomingsbrief of 14-dagenbrief te sturen. Dat geldt voor alle vorderingen die opeisbaar zijn geworden op of na 1 juli 2012. Met deze brief biedt u uw debiteur nog éénmaal de gelegenheid om de vordering kosteloos binnen 14 dagen te voldoen. Er mag al wel rente gevorderd worden. Indien gewenst, kunnen wij deze nakomingsbrief ook voor u versturen. Gaat uw particuliere debiteur nog niet tot betaling over, dan starten wij met sommeren. Vanaf dat moment brengen we incassokosten daadwerkelijk in rekening, eventueel vermeerderd met btw. Leidt het (buitengerechtelijke) traject niet tot betaling dan starten we, net als bij zakelijke vorderingen en altijd in overleg met u, het volgende traject: de gang naar de rechter.

Handige links

Voorbeeld van een nakomingsbrief
Incassokosten berekenen

Naar de volgende stap in een incassotraject:
Procederen en executeren >